bảo vệ môi trường

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam

Kaidi cũng bày tỏ ý định đầu tư vào một số dự án giao thông tại Việt Nam và khẳng định đã bố trí sẵn sàng nguồn vốn, nếu được tham gia thì sẽ tiến hành thi công ngay. Chiều