cơ cấu lại đầu tư

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016-2020

Tại Dự thảo Đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14, ngày 10/11/2016. Bộ Kế hoạch và