đầu tư thô lỗ

Sắp phê duyệt đề án xử lý của 12 dự án nghìn tỷ lãng phí

Sắp phê duyệt đề án xử lý của 12 dự án nghìn tỷ lãng phí

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án trên là: 43.673,63 tỷ đồng, và sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên: 63.610,96 tỷ đồng (tăng 45,65%). Thủ tướng chuẩn bị ký quyết định phê duyệt đề