kế hoạch đầu tư công trung hạn

Khẩn trương rà soát vốn NSNN, TPCP trong tháng 7/2017

Khẩn trương rà soát vốn NSNN, TPCP trong tháng 7/2017

“Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện”, công điện nêu rõ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư