TPBANK

TPBank sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ khách

TPBank sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ khách

Trường hợp phân tích câu trả lời dự kiến đưa ra không đủ tin cậy, T’Aio sẽ kết nối với tư vấn viên. Khi đó, T’Aio sẽ tự động ghi nhận câu hỏi và câu trả lời mới để trả